Informasjon

Bruk av 3D i planlegging

I Planfolket bruker vi aktivt 3D i utarbeidelse av reguleringsplaner. Det er flere grunner til at vi gjør dette. I dette innlegget skal vi forklare litt om hvorfor vi mener 3D gir bedre reguleringsplaner og kan brukes til å løfte alle prosjekter innen by- og arealplanlegging.

All by- og arealplanlegging handler om fysiske omgivelser og hvordan man kan legge til rette for fornuftig bruk og disponering av arealer. For å kunne gjøre tiltak i et område, må som regel en detaljreguleringsplan på plass før kommunen godkjenner utbygging. I en slik prosess og ved innsendelse til kommunen kreves en planbeskrivelse, en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), bestemmelser og et plankart. Det juridiske plankartet er en todimensjonal fremtoning av planen der forskjellige formål får forskjellige fargekoder. Høydekotene på kartet er eneste mulighet til å tolke terrenget, og for de aller fleste vil det være vanskelig å forestille seg hvordan planen og terrenget blir seende ut basert på dette todimensjonale kartet. Det er her 3D kommer inn.  Planfolket konstruerer et tredimensjonalt terreng som gjenspeiler det faktiske fysiske terrenget i området vi jobber med. Vi benytter kartdata fra profesjonelle aktører som selger samme kartgrunnlag som kartverket disponerer. Fra dette kartgrunnlaget får vi høydekoter, eiendomsgrenser, bebyggelse, gjerder, vann, bekker, ja, alt vi trenger å vite om området. Og det beste av alt, dette tar ikke lang tid å bygge opp dette i 3D. En effektiv arbeidsprosess, sammen med lang erfaring med programvaren, gjør at dagens situasjon og eksisterende terreng er på plass i løpet av kort tid. Og da begynner moroa.

Analyser

Det at ting ser fint og flott ut i en 3D-modell er egentlig bare bonusen. Den reelle verdien av en 3D-modell er analysene man kan foreta. Med hjelp fra programvaren kan vi lage forskjellige analyser av terrenget. De mest brukte er helnings, høyde-, og sol- og skyggeanalyse. Disse analysene gir et godt grunnlag for plassering av vei, boliger og lekearealer m.m. Disse analysene brukes også til å lokalisere områder som bør bevares og for å kartlegge nedslagsfelt for nedbør og vannveier. I tillegg kan vi foreta massebalanse som gir en indikasjon på forholdet mellom over- eller underskuddsmasse planlagt tiltak generer. Analysedelen av planarbeidet mener vi løfter prosjektet og gir kvalitet og forutsigbarhet for kunde og kommune.

Illustrasjonen viser helning i et terreng. Ved å analysere terrenget vil vi få verdifull informasjon som benyttes videre i planprosessen.

Konsepter

Mange av våre kunder kommer med «blanke ark» og ønsker hjelp til å utvikle et konsept for et område. Dette har Planfolket bred erfaring med og vi bruker da 3D-verktøyet vårt som en del av denne konseptutviklingen. Det kan være alt fra konsept for et fremtidig boligområde, til konsept for større overordnete planer for infrastruktur og utbygging. Størrelse og omfang prosjektet er ubetydelig for vår bruk av 3D og bruken vil alltid gi et realistisk bilde av muligheter og begrensninger.

Visualisering

Ved visualisering av detaljreguleringsplaner og områdeplaner benytter Planfolket 3D som standard i planleggingen. Når vi visualiserer planforslaget vises planlagt bebyggelse, veiføring, terrenginngrep og nær- og fjernvirkning av. Våre kunder får da være med i en prosess hvor vi sikrer at planen er i tråd med forventninger de har og endringer og justeringer gjøres lett sammen med kunde.

Fordi de aller fleste sliter med å forstille seg hvordan noe blir seende ut basert på et todimensjonalt plankart vil 3D-visualisering hjelpe med å nå frem til et bredere publikum.

En 3D-modell vil lett kunne benyttes til informasjonsmøter med naboer og berørte parter, som diskusjonsgrunnlag for kommunens administrasjon og politikere eller for å imponere fremtidige boligkjøpere.

Våre 3D-modeller er georeferert. Det betyr at våre sol- og skyggeanalyser gjenspeiler nøyaktige solforhold på området som analyseres.

Kostnad

Planfolket jobber i Autodesk Infraworks, AutoCAD Civil 3D, Focus Arealplan og Sketchup. Fellesnevneren for disse programmene er at de «snakker sammen». Det gjør arbeidsflyten effektiv og holder kostnadene nede. Mange vi møter har en frykt for 3D-modeller, da de enten har hørt eller opplevd at det er fryktelig dyrt. På grunn av teknologiske fremskritt både på datakraft og maskinvare kan vi jobbe mye mer effektivt i 3D enn man kunne for få år siden. Vi mener bestemt at ekstrakostnadene med utarbeidelse av 3D enkelt kan rettferdiggjøres med en mer smidig planprosess, felles forståelse for plankonseptet og et produkt som kan benyttes i markedsføring av prosjektet.

Planfolket holder til i Kristiansand og har god erfaring med planlegging i kommunen i Agder. Ta gjerne kontakt med oss for en demonstrasjon av hvordan 3D-planlegging kan gjøre ditt prosjekt enda bedre.