KUNNGJØRINGER

4. mai 2023

DETALJREGULERING AV JUSTNESSKAUEN 130

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Justnesskauen 130 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 37/95, 37/431, 37/739, 37/740, 37/823 og 37/824 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Planens begrensning

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av et fellesskapshus med tilhørende parkering og annen infrastruktur.

I Kommuneplanens arealdel 2011-2022 er området avsatt til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I tillegg er det regulerte linjer for samlevei, adkomstvei og turvegtrasè innenfor planområdet.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og eller etter Folkehelseloven §11 helsekonsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

Eller på epost:

innspill@planfolket.no

innen 4. juni 2023.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller epost (victoria@planfolket.no).

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


31. mars 2023

DETALJREGULERING AV HØLLEVEIEN 144

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Hølleveien 144 og 156 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr./bnr. 423/86, 423/202, 423/133 og deler av gnr./bnr. 286/1 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Kart som viser områdets utstrekning

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etableringa av ny boligbebyggelse, nødvendig infrastruktur, uteoppholdsareal og møteplass med lekefunksjon. Deler av eksisterende bygningsmiljø skal vurderes.

I kommuneplanens arealdel (Søgne kommuneplan 2018-2022) er området avsatt til fremtidig- og nåværende boligbebyggelse. Deler av området er regulert til samferdsel, fremtidig gang/sykkelvei.
I forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2034 er området avsatt til kulturmiljø og bebyggelse og anlegg.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning §§6 og 8 og etter Folkehelseloven §11, helsekonsekvensutredning.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

eller

innspill@planfolket.no

innen 8. mai 2023.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller epost (victoria@planfolket.no).

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


30. mars 2023

DETALJREGULERING AV TÅNES

På vegne av grunneier, Martin Stusvik, starter Planfolket AS arbeid med privat forslag til reguleringsplan for Tånes, gnr./bnr. 10/3 og del av gnr./bnr. 204/300 med flere jfr. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning gjelder Tånes og er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr./bnr., 10/220, 10/100, 10/99, 10/92, 10/97, 10/4, 10/3, 10/230, 10/46, 10/96, 10/89, 10/87, 10/54, 10/50, 40/58, 10/90, 10/13, 10/95, 10/48, 10/36, 10/72, 10/74, 10/73, 10/75, 10/77, 10/76, 10/138 og del av gnr./bnr. 204/300 i Lindesnes kommune. Planavgrensningen er satt etter samråd med Lindesnes kommune.

Kartet viser planens begrensning

Mål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge rette for etablering av inntil 34 nye, frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. I forbindelse med arbeidet med detaljregulering for Tånes vil det vurderes blant annet parkeringsforhold, omdisponering av småbåthavnen, tilrettelegging for friluftshensyn og eventuell disposisjon av gnr./bnr. 10/3 til landbruksformål/boligbebyggelse.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte
Området er i kommuneplan for Lindesnes kommune 2018 – 2030 avsatt til Fritidsbebyggelse (H11 – Tånes), samt LNFR med hensynssone hensyn landskap.

Eiendom gnr./bnr. 10/3, samt store deler av eiendommene innenfor avgrensingen er uregulert. En del av planområdet er regulert til offentlig friområde i reguleringsplanen «Saudalsheia» fra 25.06.1992.
Planområdet grenser til en reguleringsplan fra 1997 – «Hytteområde ved Hjellingsvik Tånes».
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 09.03.23, og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet.

Konsekvensutredning
Planarbeidet er i henhold til gjeldende kommuneplan og utløser ikke krav om konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Innspill, samråd og medvirkning
Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 30.04.2023.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Anne-Marie Hovland Hansen, 95 21 93 31 eller annemarie@planfolket.no.

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


7. januar 2023

TINNHEIVEIEN 15

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tinnheiveien 15, «Taxi-tomta», i Kristiansand kommune jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr./bnr. 151/2169 og del av gnr./bnr. 151/1 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Illustrasjonen viser planarbeidets geografiske begrensning.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av fem rekkehus med tilhørende carport/integrert garasje og hageareal tilknyttet boligene samt felles avkjøring fra Tinnheiveien.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til bebyggelse og anlegg.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS

Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand

innspill@planfolket.no

innen 10. februar 2023

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her

Presentasjon fra informasjonsmøtet 17.01.22 kan sees ved å trykke her


26. september 2022

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING AV NORDHEIM I KRISTIANSAND KOMMUNE

På vegne av Gamle Strømmevei Tomteutvikling AS starter Planfolket AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Nordheim jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr./bnr. 61/20 og 37 og deler av 61/2, 14, 39, 66, 234, 243, 310, 316, 317, 572 og 806 og 299/138 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Plangrensen vises med sort stiplet linje.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse i form av rekkehus, tomannsboliger og/eller eneboliger med tilhørende infrastruktur. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til sentrumsformål. I kommuneplan er området berørt av gul støysone iht. T-1442. Området er uregulert, men inngår i planområdet til pågående reguleringsarbeid for RONA KOLLEKTIVERMINAL med sykkelekspressvei fra Varoddbroa til Håneskrysset.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og etter Folkehelseforskriften §11, helsekonsekvensutredning. Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området. 

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

eller

innspill@planfolket.no

innen 30. oktober 2022

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller på epost (victoria@planfolket.no) Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og oppstartsvarsel er tilgjengelig på Planfolkets hjemmeside: www.planfolket.no og på kommunens hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no/reguleringsplaner.

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


27. august 2022

Oppstart av detaljregulering

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Veslegard 57/2 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr./bnr. 57/2, 57/62, 57/61, 57/60, 57/63 og del av 58/314, 57/34, 5732, 57/62, 57/13 og del av 211/4 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse på en eldre, større boligtomt. I tillegg kommer nødvendig infrastruktur, uteoppholdsareal, lek og gangveier. Det planlegges å etablere eneboliger, men også andre boligtyper skal vurderes i planprosessen. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: grønnstruktur og lekeplasser, barn og unges interesser, gangforbindelser, solforhold og støy. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til bebyggelse og anlegg samt grønnstruktur.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning. 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS

Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand

innspill@planfolket.no

innen 25. september 2022

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller epost (victoria@planfolket.no).

Planinitiativ kan leses ved å trykke her

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her


10. juni 2022

Oppstart av detaljregulering

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Kobberveien jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr. 151, bnr. 1, 2473 og 1082 i Kristiansand kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsareal, parkering og teknisk infrastruktur. Reguleringen vil hensynta tursti i området. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: støy, barn og unges interesser, turstier, solforhold, forurenset grunn og overvann.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til bebyggelse og anlegg samt grønnstruktur. Planområdet berøres også av gul støysone og fremtidig hovedvei. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

 Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS

Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand

eller til:

innspill@planfolket.no

innen 17. juli 2022

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller epost (victoria@planfolket.no).

Planinitiativ kan leses ved å trykke her

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her


22. mars 2022

Varsel om oppstart av endring av deler av detaljregulering for LINDEBØ – SKÅLEVIK, AREAL B ENDRET PLAN (planID 547)

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til endring av deler av detaljregulering for LINDEBØ – SKÅLEVIK, AREAL B ENDRET PLAN (planID 547) jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på  kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 2, bnr. 259 og deler av gnr. 2, bnr. 424 og 260 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å gjennomgå tomtestruktur og legge til rette for en fortetting innenfor eksisterende formål for boligbebyggelse.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: terrengtilpasning, bokvalitet og hvordan en fortetting vil påvirke eksisterende nabobebyggelse.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er i henhold til gjeldende kommuneplan og utløser ikke krav om konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Innspill, samråd og medvirkning

Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Det er nå du som berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen blir.  Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi deg informere disse.  Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 24. april 2022.

Dersom du har spørsmål, behov for mer informasjon, eller ønsker et møte kan du kontakte Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


01. oktober 2021

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING AV FERGEFJELLET I KRISTIANSAND KOMMUNE

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Fergefjellet jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr./bnr. 150/233, 150/231, 150/236 og 150/222 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formålet med reguleringen er å erstatte tre eksisterende eneboliger med om lag 25 enheter fordelt i to leilighetsbygg etablert med rekkehuspreg. Leilighetsstørrelsen vil variere mellom 45 m2- 125 m2. Det vil etableres felles parkeringskjeller. Reguleringen vil også legge til rette for tilhørende uteoppholdsareal og tekniskstruktur.

Området er i Kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 avsatt til sentrumsformål. I kommunedelplan med plannavn «KVADRATUREN OG VESTE HAVN, DEL1- KVADRATUREN» er området avsatt til boligbebyggelse.

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand S eller post@planfolket.no innen 7. november 2021.

Naboer, seniorråd, foreldre til barn i området og andre berørte parter inviteres til «åpent kontor» i Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand onsdag 20.10.2021 i tidsrommet 10:00-14:30. Her vil det være mulig å stille spørsmål og få informasjon om planarbeidet. Påmelding rettes til tlf. 466 29 844/epost: endre@planfolket.no.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan rettes til Endre Fennefoss Balchen på telefon (466 29 844) eller epost (endre@planfolet.no).

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


20. april 2021

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING AV MYRLID I ARENDAL KOMMUNE

Det varsles, på vegne av Myra utvikling AS, om at Planfolket AS starter arbeid med privat detaljregulering for  gnr. 39, bnr. 7 m.fl. jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt nedenfor og omfatter eiendommene gnr./bnr. 39/7, 39/15 og 38/53 og deler av 38/250 i Arendal kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur i området. Boligbebyggelsen ønskes etablert i form av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger.

Boligområdet vil bestå av tett og lav bebyggelse med tunløsninger som skaper attraktive og inkluderende områder. Det anslås at det i området vil etableres i overkant av 50 boenheter.

Deler av planområdet inngår i reguleringsplan for Gunhildsbu som er vedtatt i 1986. Planen hjemler skogbruk. Resterende deler av planområdet er uregulert.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse (del av B50). Deler av området påvirkes av faresone høyspent (H370).

Oppstartsmøte for reguleringsarbeidet ble avholdt mellom Arendal kommune og plankonsulent den 5. mars 2021. Konklusjonen av møtet ble at kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet.

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 21. mai 2021.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre F. Balchen på telefon (466 29 844) eller e-post (endre@planfolket.no).

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


26. mars 2021

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING AV ARENFELDTS VEI 5 M.FL.

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Arenfeldts vei 5 m.fl. jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt under og omfatter eiendommene gnr./bnr. 40/18, 40/53 og deler av 299/98 og 39/7 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Planens begrensning

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med inntil 3 eneboliger på dagens 2 boligtomter.

I kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 er området avsatt til bebyggelse og anlegg – nåværende. 

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v.  som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 30. april 2021.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Bjørn Andresen på telefon (959 68 987) eller e-post (bjorn@planfolket.no).

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


25. februar 2021

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING AV HARALD GILLES VEI 24

På vegne av Kristiansand Boligstiftelse starter Planfolket AS arbeid med privat forslag til reguleringsplan for habilitetsboliger i Harald Gilles vei 24, gnr. 37 bnr. 381. jfr. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Forslag til planavgrensning gjelder Harald Gilles vei 24 og er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommen gnr.37 bnr.381 i Kristiansand kommune. Eiendommen er eid av Kristiansand Boligstiftelse.

Mål med planarbeidet

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ett døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.

Dagens bygningsmasse er svært dårlig i HG vei 24. Det er driftsmessig betydelig mer fordelaktig med bofelleskap med 6 boligenheter enn med 4 boligenheter, da det ikke er behov for noe særlig mer bemanning på bofelleskap for 6 enn det er for 4.

Det anses derfor som best økonomisk å rive bygningsmassen i Harald Gilles vei 24, for så å erstatte dem med ett døgnbemannet bofelleskap med 6 boenheter.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er i henholdt til gjeldende kommuneplan og utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Innspill, samråd og medvirkning

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 26. 03 2021.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Bjørn Andresen, 959 68987 eller bjorn@planfolket.no.

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


18. desember 2020

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED ENDRING AV REGULERINGSPLAN NR.1230 KVARTAL 49

På vegne av Kvartal 49 Holding AS starter Planfolket AS i samarbeid med TBG Arkitekter AS arbeid med privat forslag til endring av gjeldene detaljregulering for plan nr. 1230 Kvartal 49 (Teaterkvartalet) jfr. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning gjelder vestre del av Kvartal 49 og er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr.150, bnr.673, 674, 675, 1465, 1524, 1525 og 1463 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av ny dagligvarebutikk / næringsareal på ubebygget areal i 1.etasje og i kvartalets indre med fasader ut mot Vestre Strandgate og mot Kongensgate, samt for etablering av boliger i etasjene over.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan/ kommunedelplan er området avsatt til Sentrumsformål.

Gjeldende plan nr.1230 regulerer 1.etasje til forretning, tjenesteyting, bevertning, med tillegg av kulturformål mot Vestre Strandgate, og kontorer og bolig i etasjene over.

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 27.11.20, og kommunen anbefaler oppstart av arbeid med endring av gjeldende reguleringsplan.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er i henholdt til gjeldende kommuneplan og utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill, samråd og medvirkning

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 2. februar 2021.

Spørsmål om eller innspill til om planarbeidet kan rettes til planlegger Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen, tlf 46629844, e-post: endre@planfolket.no, eller til TBG Arkitekter AS v/ Tørres Grønningsæter, tlf. 90198984, e-post: torres@tbg-ark.no

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


5. oktober 2020

Varsel om igangsetting av detaljregulering av Arenfeldts vei / Major Laudals vei Sør.

Det varsles herved, på vegne av grunneier av gnr. 40, bnr. 69, som tiltakshaver, at Planfolket AS starter arbeid med privat detaljregulering for gnr. 40 bnr. 62 – 67, 69 – 75 og deler av gnr./bnr. 40/76, 40/560, 40/192 og 299/78 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Hensikten med planarbeidet er å se på potensialet, og tilrettelegge for fortetting der vurderingen tilsier at dette er mulig i et eksisterende boligområde sentralt i Kristiansand kommune. Fremtidig arealformål er bolig. Fremtidig bebyggelse blir videreføring av områdets steds- og identitetsuttrykk, boligbebyggelse i form av eneboliger.

Deler av planområdet inngår i en eksisterende reguleringsplan med plannavn «GIMLEJORDET» fra 1947. «Unyansert formål»

I kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 er området avsatt til bebyggelse og anlegg – nåværende.

Oppstartsmøte ble avholdt mellom Kristiansand kommune og plankonsulent den 12.06.2020.

 Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 8. november 2020.

Varslingen, planinitiativ, oppstartsmøtereferat og kart som viser planens begrensning kan også sees på www.planfolket.no under «kunngjøringer» samt på Kristiansand kommunes hjemmesider.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke her

Planinitiativ kan leses ved å trykke her


31. august 2020

Varsel om igangsetting av detaljregulering av Møllevannsveien 16.

Det varsles herved, på vegne av Pro Nova AS som tiltakshaver, at Planfolket AS starter arbeid med privat detaljregulering for gnr./bnr. 151/1402 og deler av gnr./bnr. 236/1 samt 151/1399 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter gnr./bnr. 151/1402 og deler av gnr./bnr. 236/1 og 151/1399 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting på gnr. 151, bnr. 1402 (Møllevannsveien 16). Størrelsen på tomten er 1289 m2, som i dag består av boligbebyggelse med parkeringsareal. Det ønskes en fortetting i form av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Deler av naboeiendom mot nordvest (grøntareal) er tatt med i plangrensen for å avklare fremtidig opprusting av dette grøntarealet.

For etablering av ny boligbebyggelse planlegges eksisterende bebyggelse revet. Det foreligger som et mål å skape et attraktivt boligområde med fokus på opparbeidelse av gode fellesarealer og funksjonell og miljømessig kvalitet.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

Eiendommen inngår i en reguleringsplan fra 1942 med plannavn «VESTSIDEN». Arealformålet er «trehusbebyggelse – regulert, og er i senere tid betegnet som «Unyansert formål».

Deler av varslet område innbefatter et areal der Kristiansand kommune arbeider med detaljregulering for Brønnstykket – Møllevannsveien – Bellevue. Denne planens hovedmål er å sikre deler av bebyggelsen gjennom bevaring. Dette er en pågående kommunal prosess og det vises til oppstartsmøtereferat for dette planarbeidet.

I kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 er området avsatt til bebyggelse og anlegg – nåværende.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.  

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 04.10.2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


29.04.2020

Varsel om oppstart av detaljregulering av Hamresanden hotell- og campingområde, felt A og B1.

Planfolket AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Hamresanden hotell- og campingområde, felt A og B1, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr. bnr. 98/549, 98/550 og del av 299/240 og 98/28 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å videreutvikle Gurines hage gjennom å omregulere felt A og B1 i gjeldende regulering til blokkbebyggelse gjennom en videreføring av eksisterende bebyggelse. I Kommuneplanen for Kristiansand kommune 2011 – 2022 er planområdet disponert til nåværende bebyggelse og anlegg, samt grønnstruktur.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 01.06 2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Bjørn Andresen, 959 68987 eller bjorn@planfolket.no.

Planinitiativ kan leses ved trykke på denne lenken

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke på denne lenken


30. mars 2020

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane

I henhold til plan – og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsler Planfolket AS oppstart av arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr. 16, bnr. 1 og del av gnr. 600 bnr. 42 i Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller er Otra IL Motorsport.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter i hovedsak eiendommen gnr. 16, bnr. 1. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Planområdet er på 28,7 daa.

Mål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en enkel treningsbane for motorsport med begrensede fasiliteter.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte
I Kommuneplan for Evje og Hornnes 2017 – 2029 er området avsatt til Idrettsanlegg. Området er uregulert. Området ligger innenfor en sone med angitte særlige hensyn, her under hensynet landbruk.

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller, plankonsulent og Evje og Hornnes kommune den 26. november 2019.

Konsekvensutredning
Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet
Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes
sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost:
innspill@planfolket.no innen 30. 04. 2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents
kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil
kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig
ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner
for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til
høring.

Oppstartsmøtereferat kan leses ved å trykke på denne lenken.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Anne-Marie Hovland Hansen på telefon 952
19 331 eller epost annemarie@planfolket.no.


20. januar 2020

VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV SKOGEN BRL, TINNHEIA, KRISTIANSAND

Det varsles herved, på vegne av Tinnheia Utvikling AS som tiltakshaver, at Planfolket AS starter arbeid med privat detaljregulering for gnr./bnr. 151/123, 151/124, 151/1286, 151/2899, 151/1276 og deler av 151/1 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt under og omfatter eiendommene gnr./bnr. 151/123, 151/124, 151/1286, 151/2899 og deler av 151/1, i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Illustrasjonen viser planens begrensning

Mål med planarbeidet

Planarbeidet har som formål å tilrettelegge for fortetting av en sentrumsnær bydel, Tinnheia, ved å etablere boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal og infrastruktur. Arbeidet tar utgangspunkt i en utvidelse av et allerede eksisterende borettslag.Det foreligger som et mål ved planarbeidet å skape et attraktivt boligområde gjennom miljømessige løsninger og fokus på gode uterom og sosiale møteplasser.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

Området er regulert, og gjeldende reguleringsplan med plannavn «TINNHEIA II, E» viser at områdene hvor det planlegges etablering av boligblokkbebyggelse er avsatt til garasje og kjøreveg. Reguleringsplanen har ikraftsettelsesdato 26.05.1965. I kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 er området avsatt til bebyggelse og anlegg – nåværende.

Oppstartsmøte ble avholdt mellom tiltakshaver, Kristiansand kommune og plankonsulent den 29.11.2019. Referat kan leses ved å trykke her.  

Planinitiativ kan leses ved å trykke her. 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 23. februar 2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


10. januar 2020

PRESENTASJON FRA INFORMASJONSMØTE – VARDÅSVEIEN 67 – 75

Presentasjonen kan lastes ned ved å trykke her. 


31. oktober 2019

VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV FARSUND SENTER

På vegne av Farsund Senter AS, ved Jan Terje Nevland, varsles det herved at Planfolket AS starter med privat forslag til detaljregulering for gnr. 1/457 og 1/451 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 1/457, og gnr. 1/451 i Farsund kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av Farsund senter gjennom å utvide og oppdatere forretningslokalene med tilhørende infrastruktur og etablering av boligbebyggelse.

Dette tenkes gjennomført ved lavblokker med felles parkeringsanlegg i underetasje. Eksisterende forretningsbebyggelse tenkes revet. Planarbeidet vil avklare rammer for adkomst til området. Det er et mål å tilrettelegge for et attraktivt boligområde med funksjonell og miljømessig kvalitet. I tillegg vil tilgjengeligheten til kaifronten vurderes.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I Kommuneplan for Farsund kommune 2018-2030 er området avsatt til nåværende næringsbebyggelse. Østre del av området er regulert under plannavn «Listerveien 31, 40, 42 og del av 44». Det resterende arealet for gnr./bnr. 1/457 er uregulert.

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom tiltakshaver, Farsund kommune og plankonsulent den 16. august 2019.

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram for konsekvensutredning er gjort tilgjengelig på www.planfolket.no. Dette kan ettersendes i papirformat ved behov.

 

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 20. desember 2019.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Bjørn Andresen, 959 68987 eller bjorn@planfolket.no.

Planinitiativet kan leses her

Oppstartsmøtereferat kan leses her

Forslag til planprogram kan leses her 


17. oktober 2019

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tvidøblane og igangsetting av forhandling om utbyggingsavtale

Planfolket AS starter arbeid med privat detaljregulering, på vegne av tiltakshaver Tvidøblane AS, for gnr./bnr. 6/366, 6/886, 6/890, 6/894, 6/415 og del av 6/513 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Kartutsnitt viser planens begrensning (innenfor stiplet linje).

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i et sentrumsnært område, hvor det ønskes å etablere boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsareal og infrastruktur. Det er foreslått plassering av tre leilighetsbygg med omtrent 40 leiligheter. Eksisterende bebyggelse planlegges revet.

I planarbeidet vil det bli rettet fokus mot at økningen i utnyttelsen til området vil skje gjennom funksjonell og miljømessig kvalitet – å skape et attraktivt boligformål. Det vil legges spesielt vekt på løsninger for å sikre atkomst til det aktuelle området via Tvidøblane.

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 17. november 2019.

Varslingen og kart som viser planens begrensning kan også sees på www.planfolket.no under «kunngjøringer» samt på Vennesla kommunes hjemmesider.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/ Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


3. september 2019

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Venneslavegen 285, høring av planprogram og igangsetting av forhandling om utbyggingsavtale.

Planfolket AS igangsetter på vegne av grunneier starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr./bnr. 6/8 m.fl.  jf.   plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Kartutsnittet viser planens begrensning

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye boliger med tilhørende infrastruktur, uteoppholdsareal, lekeplass med mer langs kollektivaksen.

Det er et mål å legge til rette for at det kan etableres lavblokker med felles parkeringsanlegg i underetasje. For etablering av ny boligbebyggelse planlegges eksisterende bebyggelse revet. Planarbeidet vil avklare rammer for eventuell ny adkomst fra sør i området. Det foreligger som et mål å tilrettelegge for et attraktivt boligområde med funksjonell og miljømessig kvalitet.

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 1. oktober 2019.

Varslingen og kart som viser planens begrensning kan også sees på Vennesla kommunes hjemmesider.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Balchen på telefon 46 62 98 44 eller epost endre@planfolket.no.


16. mai 2019

Varsel om forslag til endring av vedtatt reguleringsplan for Fidjeland – Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 i Sirdal kommune

På vegne av grunneiere fremmer Plankontoret Hallvard Homme AS forslag om endring av vedtatt reguleringsplan for Fidjeland – Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 (planidentifikasjon: 2010008) i Sirdal kommune. Planfolket AS bistår Plankontoret Hallvard Homme AS i planarbeidet.

Detaljreguleringen for Fidjeland – Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 ble vedtatt 13. oktober 2016. Ved realisering av planen, opparbeidelse av veitraseer og planering av tomter ble det vurdert at planen på enkelte punkter måtte endres. Endringene knyttes hovedsakelig opp mot justering av tomtegrenser og mindre justeringer av veitrase i forhold til kurvatur. I tillegg skal det som følge av reguleringsendringen legges til rette for etablering av adkomst til ubebygde omkringliggende områder som i kommuneplanen er avsatt til fritidsbebyggelse. Bakgrunnen for endringen av reguleringsplanen er dermed å sørge for at planen gjenspeiler ønsket fremtidig arealutnyttelse. Fullstendig varslingsbrev som beskriver endringene ligger i lenke nedenfor annonsen sammen med lenker til plankart og andre plandokumenter. Teknisk notat utarbeidet av NGI i 2015 som vurderer naturfare i området ligger også tilgjengelig i lenke nedenfor.

Endringen fremmes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Sirdal kommune er denne myndigheten delegert til Rådmannen.

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre reguleringsbestemmelser og plankart kan sendes per epost til post@planfolket.no eller som brev til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand, merket «Innspill/merknad – P085». Frist for innsendelse av merknader/innspill er 9. juni 2019.

Spørsmål til saken kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller på epost (victoria@planfolket.no).

Vedlegg:

Bestemmelser med endringer

Eksisterende plankart

Forslag til nytt plankart

Teknisk notat – NGI

Varslingsbrev


25. mars 2019

HOVDEN FJELLPARK, BYKLE KOMMUNE

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Hovden Fjellpark

På vegne av Launes Fritidseiendom AS starter Planfolket AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Hovden Fjellpark jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 2/523, 2/1538, 2/590 og 2/591 i Bykle kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Bildet viser planområdet.

Mål med planarbeidet

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for fortetning i hytteområdet Hovden fjellpark. Hovden fjellpark er et etablert fritidsboligområde og planen vil fortette mindre teiger med totalt opp mot 15 fritidsboliger. Det ønskes også legge til rette for etablering av møteplasser og lekeområder i området. Trykk her for å laste ned skisseprosjekt. 

Planarbeidet vil særlig belyse problemstillinger knyttet til aktsomhetsområde for snøskred og kapasitet på vann og avløp.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er planområdet avsatt til LNRF- område og nåværende fritidsbebyggelse. Området berøres av reguleringsplan for Hovden Fjellpark.

Den 17. januar 2019 ble det avholdt oppstartsmøte mellom Bykle kommune, tiltakshaver og plankonsulent. I møte kom det frem at kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig ved å trykke her.

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Oppheving av gjeldende planer

Det varsles at deler av gjeldende reguleringsplan for Hovden Fjellpark, planid 200705, og Detaljreg. Djupetjønn hyttegrend, planid 201702, omfattet av dette varselet kan bli opphevet som følge av planarbeidet.

Informasjonsmøte

Vi ønsker å invitere til informasjonsmøte der vi forteller om planarbeidet, ambisjoner og visjoner for området, og hvordan naboer og berørte kan komme med innspill til planarbeidet.

Vi ønsker alle velkommen til Hovden grendehus fredag 12. april 2019, klokken 12:00.

TRYKK HER FOR Å LASTE NED PRESENTASJON FRA INFORMASJONSMØTET

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS v/Bjørn Johan Andresen, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand S eller til epostadresse post@planfolket.no

innen 1. mai 2019.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Bjørn Johan Andresen på telefon (959 68 987) eller på epost (bjorn@planfolket.no).


26. februar 2019

01. mars 2019

PORSMYR, SONGDALEN KOMMUNE

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Porsmyr

Vi informerer om at Planfolket AS på vegne av Porsmyr eiendom AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Underveis i planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Bildet viser planens begrensning

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 15 – 20 nye boliger med tilhørende uteoppholdsareal, lekeplass, infrastruktur med mer.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller, plankonsulent og Songdalen kommune 12. februar 2019.

 Konsekvensutredning

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen. 31. mars 2019.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket v/Bjørn Andresen på telefon (959 68 987) eller epost (bjorn@planfolket.no).


26. februar 2019

ROSSELAND, SONGDALEN KOMMUNE

Vi informerer om at Planfolket AS på vegne av Rosseland Eiendomsutvikling AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr./bnr. 75/529 og deler av 75/6 og 214/1 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 75, bnr. 529  og del av gnr. 75 bnr. 6  og gnr. 214 bnr. 1 i Songdalen kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Bildet viser planens begrensning

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye boliger med tilhørende infrastruktur, uteoppholdsareal, lekeplass med mer.

Nærhet til natur, kollektivtrafikk og nærbutikk gjør at man her planlegger et bærekraftig boligområde som tilfører kvalitet både for planlagte så vel som eksisterende boliger.

Det er et mål å legge til rette for en variert boligbebyggelse i form av boligblokker, rekkehus og ene- og/eller flermannsboliger. Endelig valg av løsning, konsept og utnyttelse vil gjøres i planprosessen.

Gitt områdets størrelse vil det være rom for å legge til rette for gode mobilitetsakser for gående/syklende samtidig som man kan skape gode grønne områder og områder for lek.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: barn og unges interesser, støy, flom/overvann og grunnforhold.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til nåværende næringsbebyggelse (hestesport), fremtidig forretninger og landbruk, natur og friluftsliv. Området er i dag delvis regulert til område for særskilte formål (ridesenter), parkering og delvis uregulert. Det ble avholdt oppstartsmøte mellom tiltakshaver, plankonsulent og Songdalen kommune den 12. februar 2019.

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger. Trykk her for å lese planprogram. Dette kan ettersendes i papirformat ved behov.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 11. april 2019.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Varslingen og kart som viser planens begrensning samt forslag til planprogram kan også sees på www.planfolket.no under «kunngjøringer» samt på Songdalen kommunes hjemmesider.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


11. mai 2018

SKARPØYA MIDT, SØGNE KOMMUNE

Det varsles herved om at Planfolket AS på vegne av grunneiere i området setter i gang med privat detaljregulering for del av Skarpøya i Søgne kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8, annet ledd.

Planområdet

Planområdet er i kommuneplan for Søgne for 2012-2020 avsatt til fritidsbebyggelse. Planens avgrensning er satt i samråd med Søgne kommune i oppstartsmøte 14.02.2018. Planens avgrensning vises i vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene 22/6, 23/122, 23/255, 23/256 og 23/633 samt deler av 23/261, 20/42 og 22/3 i Søgne kommune. Området kan bli innskrenket i løpet av planprosessen.


Mål med planarbeidet

Formålet er å legge til rette for fortetting i et etablert område for fritidsbebyggelse i tråd med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for Ny Hellesund. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

–              Sikre båtplasser for alle eiendommer

–              Legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse

–              Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter

–              Legge til rette for ny fritidsbebyggelse

–              Sikre ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende

–              Etablere felles sjøbuanlegg/lagerbygg

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og medvirkning

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 6. juni 2018.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


30. januar 2018

ST. OLAVS VEI 18 – 20, KRISTIANSAND KOMMUNE

Det varsles med dette om at Planfolket AS på vegne av Kristiansand boligselskap KF og Pro Nova AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for St. Olavs vei 18 og 20 m.fl. jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist under og omfatter eiendommene gnr. 152, bnr. 1269, 1270, 615, 617, 618, 620, 621, 622, 622/0/1, 623, 624 og del av 903 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av studentboliger i form av en boligblokk i St. Olavs vei 18. Videre vil reguleringsarbeidet omregulere St. Olavs vei 20 til boligformål. En uregulert husrekke mot Kongsgård allé planlegges regulert til boligformål og bevaring. St. Olavsvei 18 er den eneste eiendommen som er aktuell for utbygging.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: overvannshåndtering, barn og unges interesser, bevarings- og verneverdi samt sol og skyggeforhold.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til tjenesteyting i nord og bolig i sør.

Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand er førende for planarbeidet.

Kommunens samarbeidsgruppe anbefaler ikke oppstart av planarbeidet.

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 4. mars 2018.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


09. januar 2018

KOBBERVEIEN, KRISTIANSAND KOMMUNE

Planfolket AS gjenopptar på vegne av Kobberveien Utvikling AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Kobberveien 151/2473 m.fl. jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8. Planarbeidet ble varslet første gang den 17.02.2012. Av hensyn til endringer i planens konsept og tid siden planen ble varslet velger vi å varsle planarbeidet på nytt.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt under og omfatter eiendommene gnr. 151, bnr. 1, 2473 og 1082 i Kristiansand kommune. Planavgrensningen er utvidet noe i forhold til forrige varsling. Dette for å legge til rette for bedre overganger mellom boligområde og friområder/stier, siktlinjer samt tilrettelegging for eventuell omlegging av eksisterende infrastruktur. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg samt tilhørende uteoppholdsareal, parkering samt teknisk infrastruktur. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: Støy, barn og unges interesser, turstier, solforhold, og forurenset grunn

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til bebyggelse og anlegg samt grønnstruktur. Samarbeidsgruppa i Kristiansand kommune anbefaler oppstart av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 11. februar 2018.

Innspill fra forrige varsling vil fortsatt følge planarbeidet og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.  Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


15. juni 2017

BATTERIHEIA, LILLESAND KOMMUNE

På vegne Kaspar Strømme Eiendom AS, melder Planfolket AS oppstart av privat detaljregulering for gnr. 47 bnr. 373, Batteriheia 1A og 1B i Lillesand kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8, annet ledd. Etter Plan og bygningslovens kapittel 17 opplyses det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet

Området ligger på Batteriheia i Lillesand sentrum og er en del av reguleringsplan for Langbrygga vedtatt 2012. Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Planens begrensning er avtalt i oppstartsmøte med Lillesand kommune den 8. juni 2017 og inkluderer helt eller delvis eiendommene gnr. 47 bnr. 373, 376, 383 og 374

Forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen).

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligkonsept av høy kvalitet med opptil 8 eneboliger i en klynge. Felles uteoppholdsareal løses som et torg i mellom bebyggelsen. Parkering er tenkt løst i parkeringskjeller. Boligene skal tilpasses tomten og legge til rette for en positiv fortetting av en sentrumsnær tomt.

Krav om konsekvensutredning

I henholdt til forskrift om konsekvensutredning, utløser planarbeidet ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 20. august 2017. Det er gitt lengre frist for innspill grunnet ferieavvikling.

Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


18. april 2017

DOVREVEIEN 5, LILLESAND KOMMUNE

Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Dovreveien 5 i Lillesand kommune
Planfolket AS igangsetter  på vegne av Kurr og JEB Engineering AS, arbeidet med privat detaljregulering for Dovreveien 5 i Lillesand kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8, annet ledd. Etter Plan og bygningslovens kapittel 17 opplyses det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet
Planområdet ligger ved Dovreveien 5 i Lillesand sentrum. Planens begrensning ble satt i samråd med Lillesand kommune i oppstartsmøte 06.04.17 og inkluderer gnr./bnr. 33/329 og deler av gnr./bnr. 33/1271.

Planområdet er en del av reguleringsplan for Dovre, vedtatt 2011, og er her avsatt til bolig/tjenesteyting. I Lillesand kommuneplan er området avsatt til fremtidig konsentrert bebyggelse og anleggsformål.

Forhandlinger om utbyggingsavtale
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen).

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et leilighetsbygg med tilhørende teknisk infrastruktur, uteoppholdsareal, mm.
I leilighetsbygget vil det legges til rette for at leilighetene er tilpasset livsløpsstandard. Leilighetene vil oppføres med størrelser varierende fra 50-100 m2.

Krav om konsekvensutredning
I henholdt til forskrift om konsekvensutredning, utløser planarbeidet ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet
Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 21. mai 2017.
Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon (466 29 844) eller epost (endre@planfolket.no).

Prosjektbeskrivelse kan lastes ned her.


23. mars 2017

SKARPØYA NORD, SØGNE KOMMUNE

Oppstart av detaljregulering for del av Skarpøya i Søgne kommune

Det varsles herved om at Planfolket AS på vegne av grunneiere i området setter i gang med privat detaljregulering for del av Skarpøya i Søgne kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8, annet ledd.

Planområdet

Planområdet er i kommuneplan for Søgne for 2012-2020 avsatt til fritidsbebyggelse. Planens avgrensning er satt i samråd med Søgne kommune i oppstartsmøte 13.03.2017. Planens avgrensning vises i vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene 20/14, 20/41, 20/42, 20/43, 20/611, 22/3, 23/50, 23/52, 23/870 og 23/930 i Søgne kommune.  Oppmåling av enkelte eiendomsgrenser under planarbeidet kan medføre at området innskrenkes i løpet av planprosessen.

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i et etablert område for fritidsbebyggelse i tråd med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for Ny Hellesund. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

  • Legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse
  • Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter
  • Legge til rette for ny fritidsbebyggelse
  • Sikre båtplasser for alle eiendommer
  • Sikre ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og medvirkning

Merknader, innspill opplysninger mv. som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 23. april 2017.

Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Plankonsulents kommentarer vil også følge saken. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


14. januar 2017

BREKKEKJÆR, MORGANS VEI 4,  LILLESAND KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

Arkitektkontoret Inger Lise Syversen (Siv.ark. MNAL) sammen med BIT koncept ved Ellen Boger (siv.ark. MNAL) og Planfolket, starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for tidligere Brekkekjær pensjonat med tilhørende fritidseiendommer.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommen gnr. 6, bnr. 13 i Lillesand kommune, samt noe vegareal langs fylkesvei 232. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny fritidsbebyggelse på deler av eiendommen, samt restaurering og rehabilitering av deler av Brekkekjær pensjonat til formål knyttet til bolig, utleie/pensjonat og liten kafé. Areal utover dette som er med i planavgrensningen vil bl.a. reguleres til veg, felles atkomst og avfallshåndtering samt ulike former for grønnstruktur.
Planarbeidet vil særlig belyse problemstillinger i forhold til berggrunn (sulfider), støy, naturmangfold, kultur og miljø.
Overordnet planstatus, oppstartsmøte og utbyggingsavtale
Det er avholdt oppstartsmøte med Lillesand kommune den 4. januar 2017. Området er i dag uregulert, men er i kommuneplan avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.
Innspill, samråd og medvirkning
I forbindelse med planarbeidet inviteres det til informasjonsmøte for naboer, velforening og andre berørte. Møtet avholdes i Brekkestø grendehus mandag 13. februar klokken 18 – 21.
Spørsmål, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse
for planarbeidet kan sendes pr mail eller skriftlig innen 20 februar 2017 til:
ARKITEKTKONTORET Inger Lise Syversen
Deichmansgt 27a
0178 Oslo
e-post: ils33@hotmail.com
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til PLANFOLKET v/Endre Fennefoss Balchen, e-post: endre@planfolket.no