KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

3. september 2019

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Venneslavegen 285, høring av planprogram og igangsetting av forhandling om utbyggingsavtale.

Planfolket AS igangsetter på vegne av grunneier starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr./bnr. 6/8 m.fl.  jf.   plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Kartutsnittet viser planens begrensning

 

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye boliger med tilhørende infrastruktur, uteoppholdsareal, lekeplass med mer langs kollektivaksen.

 

Det er et mål å legge til rette for at det kan etableres lavblokker med felles parkeringsanlegg i underetasje. For etablering av ny boligbebyggelse planlegges eksisterende bebyggelse revet. Planarbeidet vil avklare rammer for eventuell ny adkomst fra sør i området. Det foreligger som et mål å tilrettelegge for et attraktivt boligområde med funksjonell og miljømessig kvalitet.

 

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

 

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 1. oktober 2019.

Varslingen og kart som viser planens begrensning kan også sees på Vennesla kommunes hjemmesider.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Balchen på telefon 46 62 98 44 eller epost endre@planfolket.no.

 


16. mai 2019

Varsel om forslag til endring av vedtatt reguleringsplan for Fidjeland – Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 i Sirdal kommune

På vegne av grunneiere fremmer Plankontoret Hallvard Homme AS forslag om endring av vedtatt reguleringsplan for Fidjeland – Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 (planidentifikasjon: 2010008) i Sirdal kommune. Planfolket AS bistår Plankontoret Hallvard Homme AS i planarbeidet.

Detaljreguleringen for Fidjeland – Tverrli gnr 3 bnr 4 og 1 ble vedtatt 13. oktober 2016. Ved realisering av planen, opparbeidelse av veitraseer og planering av tomter ble det vurdert at planen på enkelte punkter måtte endres. Endringene knyttes hovedsakelig opp mot justering av tomtegrenser og mindre justeringer av veitrase i forhold til kurvatur. I tillegg skal det som følge av reguleringsendringen legges til rette for etablering av adkomst til ubebygde omkringliggende områder som i kommuneplanen er avsatt til fritidsbebyggelse. Bakgrunnen for endringen av reguleringsplanen er dermed å sørge for at planen gjenspeiler ønsket fremtidig arealutnyttelse. Fullstendig varslingsbrev som beskriver endringene ligger i lenke nedenfor annonsen sammen med lenker til plankart og andre plandokumenter. Teknisk notat utarbeidet av NGI i 2015 som vurderer naturfare i området ligger også tilgjengelig i lenke nedenfor.

Endringen fremmes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Sirdal kommune er denne myndigheten delegert til Rådmannen.

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre reguleringsbestemmelser og plankart kan sendes per epost til post@planfolket.no eller som brev til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand, merket «Innspill/merknad – P085». Frist for innsendelse av merknader/innspill er 9. juni 2019.

Spørsmål til saken kan rettes til Victoria Nordtveit på telefon (41 66 46 41) eller på epost (victoria@planfolket.no).

Vedlegg:

Bestemmelser med endringer

Eksisterende plankart

Forslag til nytt plankart

Teknisk notat – NGI

Varslingsbrev

 


 

25. mars 2019

HOVDEN FJELLPARK, BYKLE KOMMUNE

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Hovden Fjellpark

På vegne av Launes Fritidseiendom AS starter Planfolket AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Hovden Fjellpark jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 2/523, 2/1538, 2/590 og 2/591 i Bykle kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Bildet viser planområdet.

Mål med planarbeidet

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for fortetning i hytteområdet Hovden fjellpark. Hovden fjellpark er et etablert fritidsboligområde og planen vil fortette mindre teiger med totalt opp mot 15 fritidsboliger. Det ønskes også legge til rette for etablering av møteplasser og lekeområder i området. Trykk her for å laste ned skisseprosjekt. 

Planarbeidet vil særlig belyse problemstillinger knyttet til aktsomhetsområde for snøskred og kapasitet på vann og avløp.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er planområdet avsatt til LNRF- område og nåværende fritidsbebyggelse. Området berøres av reguleringsplan for Hovden Fjellpark.

Den 17. januar 2019 ble det avholdt oppstartsmøte mellom Bykle kommune, tiltakshaver og plankonsulent. I møte kom det frem at kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig ved å trykke her.

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Oppheving av gjeldende planer

Det varsles at deler av gjeldende reguleringsplan for Hovden Fjellpark, planid 200705, og Detaljreg. Djupetjønn hyttegrend, planid 201702, omfattet av dette varselet kan bli opphevet som følge av planarbeidet.

Informasjonsmøte

Vi ønsker å invitere til informasjonsmøte der vi forteller om planarbeidet, ambisjoner og visjoner for området, og hvordan naboer og berørte kan komme med innspill til planarbeidet.

Vi ønsker alle velkommen til Hovden grendehus fredag 12. april 2019, klokken 12:00.

TRYKK HER FOR Å LASTE NED PRESENTASJON FRA INFORMASJONSMØTET

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Planfolket AS v/Bjørn Johan Andresen, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand S eller til epostadresse post@planfolket.no

innen 1. mai 2019.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Bjørn Johan Andresen på telefon (959 68 987) eller på epost (bjorn@planfolket.no).

 


26. februar 2019

01. mars 2019

PORSMYR, SONGDALEN KOMMUNE

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Porsmyr

Vi informerer om at Planfolket AS på vegne av Porsmyr eiendom AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Underveis i planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Bildet viser planens begrensning

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 15 – 20 nye boliger med tilhørende uteoppholdsareal, lekeplass, infrastruktur med mer.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller, plankonsulent og Songdalen kommune 12. februar 2019.

 Konsekvensutredning

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen. 31. mars 2019.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket v/Bjørn Andresen på telefon (959 68 987) eller epost (bjorn@planfolket.no).

 

 

 

 

 


26. februar 2019

ROSSELAND, SONGDALEN KOMMUNE

Vi informerer om at Planfolket AS på vegne av Rosseland Eiendomsutvikling AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr./bnr. 75/529 og deler av 75/6 og 214/1 jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 75, bnr. 529  og del av gnr. 75 bnr. 6  og gnr. 214 bnr. 1 i Songdalen kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Bildet viser planens begrensning

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye boliger med tilhørende infrastruktur, uteoppholdsareal, lekeplass med mer.

Nærhet til natur, kollektivtrafikk og nærbutikk gjør at man her planlegger et bærekraftig boligområde som tilfører kvalitet både for planlagte så vel som eksisterende boliger.

Det er et mål å legge til rette for en variert boligbebyggelse i form av boligblokker, rekkehus og ene- og/eller flermannsboliger. Endelig valg av løsning, konsept og utnyttelse vil gjøres i planprosessen.

Gitt områdets størrelse vil det være rom for å legge til rette for gode mobilitetsakser for gående/syklende samtidig som man kan skape gode grønne områder og områder for lek.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: barn og unges interesser, støy, flom/overvann og grunnforhold.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til nåværende næringsbebyggelse (hestesport), fremtidig forretninger og landbruk, natur og friluftsliv. Området er i dag delvis regulert til område for særskilte formål (ridesenter), parkering og delvis uregulert. Det ble avholdt oppstartsmøte mellom tiltakshaver, plankonsulent og Songdalen kommune den 12. februar 2019.

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger. Trykk her for å lese planprogram. Dette kan ettersendes i papirformat ved behov.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

 

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 11. april 2019.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Varslingen og kart som viser planens begrensning samt forslag til planprogram kan også sees på www.planfolket.no under «kunngjøringer» samt på Songdalen kommunes hjemmesider.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

 


11. mai 2018

SKARPØYA MIDT, SØGNE KOMMUNE

Det varsles herved om at Planfolket AS på vegne av grunneiere i området setter i gang med privat detaljregulering for del av Skarpøya i Søgne kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8, annet ledd.

Planområdet

Planområdet er i kommuneplan for Søgne for 2012-2020 avsatt til fritidsbebyggelse. Planens avgrensning er satt i samråd med Søgne kommune i oppstartsmøte 14.02.2018. Planens avgrensning vises i vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene 22/6, 23/122, 23/255, 23/256 og 23/633 samt deler av 23/261, 20/42 og 22/3 i Søgne kommune. Området kan bli innskrenket i løpet av planprosessen.


Mål med planarbeidet

Formålet er å legge til rette for fortetting i et etablert område for fritidsbebyggelse i tråd med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for Ny Hellesund. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

–              Sikre båtplasser for alle eiendommer

–              Legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse

–              Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter

–              Legge til rette for ny fritidsbebyggelse

–              Sikre ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende

–              Etablere felles sjøbuanlegg/lagerbygg

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og medvirkning

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 6. juni 2018.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

 


 

30. januar 2018

ST. OLAVS VEI 18 – 20, KRISTIANSAND KOMMUNE

Det varsles med dette om at Planfolket AS på vegne av Kristiansand boligselskap KF og Pro Nova AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for St. Olavs vei 18 og 20 m.fl. jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist under og omfatter eiendommene gnr. 152, bnr. 1269, 1270, 615, 617, 618, 620, 621, 622, 622/0/1, 623, 624 og del av 903 i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

 

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av studentboliger i form av en boligblokk i St. Olavs vei 18. Videre vil reguleringsarbeidet omregulere St. Olavs vei 20 til boligformål. En uregulert husrekke mot Kongsgård allé planlegges regulert til boligformål og bevaring. St. Olavsvei 18 er den eneste eiendommen som er aktuell for utbygging.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: overvannshåndtering, barn og unges interesser, bevarings- og verneverdi samt sol og skyggeforhold.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til tjenesteyting i nord og bolig i sør.

Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand er førende for planarbeidet.

Kommunens samarbeidsgruppe anbefaler ikke oppstart av planarbeidet.

Konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 4. mars 2018.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


09. januar 2018

KOBBERVEIEN, KRISTIANSAND KOMMUNE

Planfolket AS gjenopptar på vegne av Kobberveien Utvikling AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Kobberveien 151/2473 m.fl. jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8. Planarbeidet ble varslet første gang den 17.02.2012. Av hensyn til endringer i planens konsept og tid siden planen ble varslet velger vi å varsle planarbeidet på nytt.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt under og omfatter eiendommene gnr. 151, bnr. 1, 2473 og 1082 i Kristiansand kommune. Planavgrensningen er utvidet noe i forhold til forrige varsling. Dette for å legge til rette for bedre overganger mellom boligområde og friområder/stier, siktlinjer samt tilrettelegging for eventuell omlegging av eksisterende infrastruktur. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

 

Mål med planarbeidet

Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg samt tilhørende uteoppholdsareal, parkering samt teknisk infrastruktur. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: Støy, barn og unges interesser, turstier, solforhold, og forurenset grunn

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan er området avsatt til bebyggelse og anlegg samt grønnstruktur. Samarbeidsgruppa i Kristiansand kommune anbefaler oppstart av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 11. februar 2018.

Innspill fra forrige varsling vil fortsatt følge planarbeidet og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.  Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen og plankonsulent vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

 


 

15. juni 2017

BATTERIHEIA, LILLESAND KOMMUNE

På vegne Kaspar Strømme Eiendom AS, melder Planfolket AS oppstart av privat detaljregulering for gnr. 47 bnr. 373, Batteriheia 1A og 1B i Lillesand kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8, annet ledd. Etter Plan og bygningslovens kapittel 17 opplyses det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet

Området ligger på Batteriheia i Lillesand sentrum og er en del av reguleringsplan for Langbrygga vedtatt 2012. Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Planens begrensning er avtalt i oppstartsmøte med Lillesand kommune den 8. juni 2017 og inkluderer helt eller delvis eiendommene gnr. 47 bnr. 373, 376, 383 og 374

 

Forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen).

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligkonsept av høy kvalitet med opptil 8 eneboliger i en klynge. Felles uteoppholdsareal løses som et torg i mellom bebyggelsen. Parkering er tenkt løst i parkeringskjeller. Boligene skal tilpasses tomten og legge til rette for en positiv fortetting av en sentrumsnær tomt.

Krav om konsekvensutredning

I henholdt til forskrift om konsekvensutredning, utløser planarbeidet ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet

Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 20. august 2017. Det er gitt lengre frist for innspill grunnet ferieavvikling.

Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.


18. april 2017

DOVREVEIEN 5, LILLESAND KOMMUNE

Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Dovreveien 5 i Lillesand kommune
Planfolket AS igangsetter  på vegne av Kurr og JEB Engineering AS, arbeidet med privat detaljregulering for Dovreveien 5 i Lillesand kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8, annet ledd. Etter Plan og bygningslovens kapittel 17 opplyses det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet
Planområdet ligger ved Dovreveien 5 i Lillesand sentrum. Planens begrensning ble satt i samråd med Lillesand kommune i oppstartsmøte 06.04.17 og inkluderer gnr./bnr. 33/329 og deler av gnr./bnr. 33/1271.

 

Planområdet er en del av reguleringsplan for Dovre, vedtatt 2011, og er her avsatt til bolig/tjenesteyting. I Lillesand kommuneplan er området avsatt til fremtidig konsentrert bebyggelse og anleggsformål.

Forhandlinger om utbyggingsavtale
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen).

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et leilighetsbygg med tilhørende teknisk infrastruktur, uteoppholdsareal, mm.
I leilighetsbygget vil det legges til rette for at leilighetene er tilpasset livsløpsstandard. Leilighetene vil oppføres med størrelser varierende fra 50-100 m2.

Krav om konsekvensutredning
I henholdt til forskrift om konsekvensutredning, utløser planarbeidet ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet
Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 21. mai 2017.
Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon (466 29 844) eller epost (endre@planfolket.no).

Prosjektbeskrivelse kan lastes ned her.

 


23. mars 2017

SKARPØYA NORD, SØGNE KOMMUNE

Oppstart av detaljregulering for del av Skarpøya i Søgne kommune

Det varsles herved om at Planfolket AS på vegne av grunneiere i området setter i gang med privat detaljregulering for del av Skarpøya i Søgne kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8, annet ledd.

Planområdet

Planområdet er i kommuneplan for Søgne for 2012-2020 avsatt til fritidsbebyggelse. Planens avgrensning er satt i samråd med Søgne kommune i oppstartsmøte 13.03.2017. Planens avgrensning vises i vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene 20/14, 20/41, 20/42, 20/43, 20/611, 22/3, 23/50, 23/52, 23/870 og 23/930 i Søgne kommune.  Oppmåling av enkelte eiendomsgrenser under planarbeidet kan medføre at området innskrenkes i løpet av planprosessen.

Mål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i et etablert område for fritidsbebyggelse i tråd med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for Ny Hellesund. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

  • Legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse
  • Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter
  • Legge til rette for ny fritidsbebyggelse
  • Sikre båtplasser for alle eiendommer
  • Sikre ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og medvirkning

Merknader, innspill opplysninger mv. som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 23. april 2017.

Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Plankonsulents kommentarer vil også følge saken. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

 


14. januar 2017

BREKKEKJÆR, MORGANS VEI 4,  LILLESAND KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

Arkitektkontoret Inger Lise Syversen (Siv.ark. MNAL) sammen med BIT koncept ved Ellen Boger (siv.ark. MNAL) og Planfolket, starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for tidligere Brekkekjær pensjonat med tilhørende fritidseiendommer.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommen gnr. 6, bnr. 13 i Lillesand kommune, samt noe vegareal langs fylkesvei 232. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Mål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny fritidsbebyggelse på deler av eiendommen, samt restaurering og rehabilitering av deler av Brekkekjær pensjonat til formål knyttet til bolig, utleie/pensjonat og liten kafé. Areal utover dette som er med i planavgrensningen vil bl.a. reguleres til veg, felles atkomst og avfallshåndtering samt ulike former for grønnstruktur.
Planarbeidet vil særlig belyse problemstillinger i forhold til berggrunn (sulfider), støy, naturmangfold, kultur og miljø.
Overordnet planstatus, oppstartsmøte og utbyggingsavtale
Det er avholdt oppstartsmøte med Lillesand kommune den 4. januar 2017. Området er i dag uregulert, men er i kommuneplan avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.
Innspill, samråd og medvirkning
I forbindelse med planarbeidet inviteres det til informasjonsmøte for naboer, velforening og andre berørte. Møtet avholdes i Brekkestø grendehus mandag 13. februar klokken 18 – 21.
Spørsmål, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse
for planarbeidet kan sendes pr mail eller skriftlig innen 20 februar 2017 til:
ARKITEKTKONTORET Inger Lise Syversen
Deichmansgt 27a
0178 Oslo
e-post: ils33@hotmail.com
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til PLANFOLKET v/Endre Fennefoss Balchen, e-post: endre@planfolket.no

Lokal. Forutsigbar. Bærekraftig.